Aspergerin oireyhtymä ilmenee sosiaalisiin tilanteisiin ja arkiseen tekemiseen liittyvänä poikkeavana käytöksenä. Olen laatinut seuraavan tiivistelmän Aspergerin oireyhtymän keskeisistä piirteistä Simon Baron-Cohenin Autism and Asperger Syndrome -kirjan pohjalta.

Huomautan samalla, ettei kaikilla Aspergereilla ole täsmälleen samoja piirteitä, vaan ominaisuuksien kirjo vaihtelee yksilöiden välillä. Lisäksi nämä piirteet ilmenevät selkeimmin lapsuusaikana, minka myötä aikuista Aspergeria voi olla vaikea tunnistaa.

Sosiaalisten vaikeuksien ja viestinnällisten ongelmien piirteissä on samankaltaisuuksia ja päällekkäisyyttä, sillä ne ovat käytännössä yhtä ja samaa asiakokonaisuutta.

Sosiaaliset vaikeudet

Poikkeavat ihmissuhteet

Asperger osoittaa äärimmäistä mielenkiinnon puutetta muita ihmisiä kohtaan1. Hänen on vaikeaa löytää ystäviä ja ylläpitää ystävyyssuhteita2. Lapsena Asperger suosii aikuisten seuraa ikätovereidensa sijaan3.

Katsekontaktin vaikeudet

Aspergerin katsekontakti on epäsovinnainen. Hän ei ota katsekontaktia muihin ihmisiin tai tuijottaa heitä liian pitkään1. Hän saattaa myös katsoa liian lyhytaikaisesti tai katsoo väärään aikaan2.

Yksin oleminen ryhmässä olemisen sijaan

Asperger vetäytyy sosiaalisista tilanteista ja haluaa olla mieluiten yksin1 2. Hänellä on vaikeuksia olla suurissa epämuodollisissa ryhmissä ja hän suosii yksin tehtäviä askareita2. Aspergerilla ei ole yhteisöön kuulumisen tunnetta2.

Epäempaattisuus

Aspergerin on vaikeaa hahmottaa mitä toinen ihminen tuntee tai mitä hän saattaisi ajatella1 2. Hänellä on hankaluuksia lukea toisten ihmisten tunteiden ilmaisua heidän kasvoiltaan, äänestään ja eleistään1. Hänellä on myös taipumus väärinkäsittää heidän aikomuksensa ja vaikeuksia vastata asianmukaisesti heidän tunteisiinsa2 ja käytökseensä1. Häneltä puuttuu luontainen tapa lohduttaa toista ihmistä2.

Asperger on tietämätön siitä, mitä muut hänestä ajattelevat2. Toisena elinvuonnaan hänen jaetun huomion kehittymisensä viivästyy; hän ei kiinnitä huomiota samaan asiaan, johon toinen ihminen on ensin kiinnittänyt huomionsa2.

Asperger saattaa käyttäytyä pomottelevasti ja hallitsevasti3. Hän puhuu yksinpuhelua vuoropuhelun sijaan1, ja joko vetäytyy sosiaalisista tilanteista tai käyttäytyy tungettelevasti3. Aspergerin on vaikeaa hyväksyä useiden näkökulmien olemassaolo yhden oikean näkökulman sijaan1.

Viestinnälliset poikkeavuudet

Kielen poikkeava oppiminen

Aspergerin kielen oppimisessa ei ole viivettä. Hänen sanastonsa kehittyy lapsena jo varhain3, mutta hän omaksuu kielen epätyypillisesti oppien hyvin epätavallisia ensimmäisiä sanoja3.

Poikkeava kielenkäyttö

Asperger käyttää epätavallisia sanoja vakiintuneiden sanojen sijaan4. Hänen tekninen kielitaitonsa (kuten sanasto ja lauserakenteet) on hyvä, mutta hänen käytännöllinen kielitaitonsa (kielen sovelias ja tilanteeseen sopiva käyttö) on heikko5.

Kielen kirjaimellinen ymmärtäminen

Asperger ymmärtää kielen kirjaimellisesti4 5. Hänen on vaikeaa ymmärtää ei-kirjaimellista kieltä, kuten huumoria, sarkasmia, ironiaa ja vertauskuvia5.

Epäsovelias käyttäytyminen sosiaalisissa tilanteissa

Asperger puhuu ja tekee sosiaalisiin tilanteisiin sopimattomia asioita4 5. Hän tarjoaa suullisessa tai kirjallisessa viestinnässä liian vähäistä tai liian suurta tietomäärää5. Hänen on vaikeaa ottaa huomioon toisten ihmisten näkökulma ja määritellä mitä heidän täytyy tietää5. Aspergerilla on vaikeuksia vuorotella keskustelussa, joten hän harjoittaa usein yksinpuhelua ymmärtämättä muiden keskustelijoiden kyllästyvän.

Toistava käytös ja kapeat mielenkiinnon kohteet

Kapea-alaiset mielenkiinnon kohteet

Asperger on kiinnostunut vain tietyistä rajatuista kohteista3. Hän suhtautuu näihin mielenkiinnonkohteisiin pakkomielteisesti4 ja kykenee uppoutumaan niihin useita tunteja päivässä koko elinikänsä ajan5. Hänellä saattaa olla aikomus tulla mielenkiinnonkohteensa asiantuntijaksi5.

Yksityiskohtiin keskittyvä muisti

Aspergerin muisti on epätavallinen. Hänellä on erinomainen kyky havannoida ja muistaa yksityiskohtia3, mutta hänen kykynsä hahmottaa kokonaisuuksia on heikko6.

Rutiininomainen käytös

Aspergerilla on voimakas tarve tehdä asiat samalla tavalla, käydä läpi samat vaiheet ja pitää asiat samassa järjestyksessä3 4 7. Hän haluaa pukeutua samoihin vaatteisiin, syödä samaa ruokaa, käydä samoissa paikoissa, kulkea samoja reittejä ja asetella esineet samoihin paikkoihin7. Hän kieltäytyy muuttamasta järjestystään7 ja saattaa muutoksen seurauksena olla allapäin tai todella kiukkuinen4 7. Muut ihmiset epäonnistuvat yrittäessään siirtää Asperger tekemään jotain muuta kuin mielenkiintonsa kohdetta7.

Muut piirteet

Älykkyys

Aspergerin älykkyysosamäärä on keskitasoa tai sitä korkeampi3.

Aistiyliherkkyys

Asperger saattaa olla yliherkkä äänille, pintakuvioinneille, mauille, hajuille ja lämpötilalle8.

Aiheesta muualla

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Aspergeriuden määritelmä on löydettävissä myös Autismi- ja Aspergerliiton sivuilta. Liiton kuvaus poikkeaa laatimastani referaatista sanamuodoiltaan ja painotuksiltaan, mutta siinä käsiteltävät asiat ovat samoja.

Viitteet

1 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 17.

2 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 38.

3 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 22.

4 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 18.

5 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 39.

6 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 53-57

7 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 40.

8 Baron-Cohen, Simon. 2008. Autism and Asperger Syndrome, s. 19.